Direct contact 053-7676020

Privacybeleid

In dit privacy beleid wordt beschreven hoe Topvorm Twente de persoonsgegevens verwerkt. Topvorm Twente zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Topvorm Twente zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Definities

Topvorm Twente: Topvorm Twente, inclusief alle vestigingen genoemd onder KvK nr: 88728781

Persoonsgegevens: informatie waarmee de persoon geïdentificeerd kan worden op welke manier dan ook. Zoals naam, locatie en online identifier.

Verwerken: het verzamelen, opslaan, opvragen, opnemen, gebruiken van persoonsgegevens al dan niet geautomatiseerd of handmatig.

Betrokkene: een geïdentificeerde natuurlijke persoon of een natuurlijke persoon die direct of indirect, met behulp van middelen waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door de voor de Verwerking Verantwoordelijke dan wel door een andere natuurlijke of rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, gegevens over de verblijfplaats, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Toepassingsbereik

 1. Door Topvorm Twente worden Persoonsgegevens verwerkt. Dit privacy beleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de diensten/producten die Topvorm Twente aanbiedt.
 2. De persoonsgegevens die door Topvorm Twente verwerkt worden zijn de n.a.w. gegevens van de patiënt.
 3. Topvorm Twente kan de Persoonsgegevens op de volgende wijze verzamelen:
  • Gegevensverzameling via het internet zoals vragenlijsten, cookies, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen, referenties plaatsen of gebruik maken van social media;
  • Schriftelijke gegevensverzameling via post door middel van ingevulde vragenlijsten of enquêtes;
  • Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  • Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden;
  • anders namelijk: via verificatie van de adresgegevens vanuit de gemeentelijke administratie via een UZI certificaat.

Doeleinden en gebruik gegevens

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Topvorm Twente. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Topvorm Twente gebruikt persoonsgegevens van Betrokkenen voor de doeleinden waarvoor deze door Betrokkene aan Topvorm Twente zijn verstrekt. Zijnde het aanmaken van een patiëntendossier en onderzoek -en behandeldossier welke logischerwijs voortvloeien uit de core activiteiten van Topvorm Twente.
 3. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.
 4. Indien de Betrokkene Topvorm Twente om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Topvorm Twente de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 5. Indien de Betrokkene Topvorm Twente een bestelling heeft geplaatst, gebruikt Topvorm Twente de persoonsgegeven om de bestelling af te handelen.
 6. Indien de Betrokkene ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief, zal Topvorm Twente de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Betrokkene te versturen.
 7. Daarnaast kan Topvorm Twente de persoonsgegevens gebruiken om de Betrokkenen op de hoogte te stellen van producten of diensten van Topvorm Twente die interessant voor de desbetreffende Betrokkene zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Topvorm Twente op info@topvormtwente.nl.
 8. Anonieme data over de behandeling wordt verstrekt aan NIVEL voor onderzoeksdoeleinden. Indien bezwaar wordt gemaakt moet dit bij de behandeld therapeut worden aangegeven.

Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

 1. Het verwerken van persoonsgegevens geschiedt met de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene wiens gegevens opgevraagd worden.
 2. Topvorm Twente vraagt slechts de persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de aangeboden diensten of leveren van de aangeboden producten.
 3. De betrokkene heeft ten allen tijden het recht om zijn gegeven toestemming zoals vermeld in het eerste lid, in te trekken.

Minderjarigen

Indien de Betrokkene jonger is dan 16 jaar, is toestemming van een ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Betrokkene verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Opslag gegevens en bewaartermijn:

De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan de wettelijk bepaalde termijn van minimaal 15 jaar. Met uitzondering van opslag voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Beveiliging gegevens:

 1. Topvorm Twente heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Topvorm Twente zal ervoor zorgen dat de door haar ingeschakelde derden passende technische en organisatorische Maatregelen treft om de gegevens te beschermen.
 3. Topvorm Twente heeft in ieder geval, passende maatregelen genomen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.
 4. Topvorm Twente bewerkstelligt het bovenstaande door middel van opslag van de Persoonsgegevens op een externe server die voldoet aan de wettelijke eisen en normen die gesteld worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doorgifte aan derden

Topvorm Twente zal de persoonsgegevens van de Betrokkene niet aan derden doorgeven. Slechts medewerkers van de praktijk Topvorm Twente hebben toegang tot de Persoonsgegevens. Alle betrokken medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. Betrokkene heeft recht op inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering en van zijn of haar persoonsgegevens.
 2. Ingeval van digitale persoonsgegevens die Topvorm Twente heeft verwerkt om een overeenkomst uit te voeren, heeft u het recht op dataportabiliteit (overdracht van uw persoonsgegevens). U kunt uw persoonsgegevens dan bij ons opvragen in een standaardformat. U kunt het standaard format bij ons opvragen via info@topvormtwente.nl.
 3. Indien de Betrokkene zijn persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen of indien de Betrokkene vragen heeft over dit privacy beleid kan de Betrokkene Topvorm Twente bereiken via info@topvormtwente.nl.
 4. Indien de Betrokkene een verzoek indient om de persoonsgegevens in te zien, wijzigen, aan te vullen of verwijderen, zal Topvorm Twente hier zo spoedig mogelijk gehoor aan geven.
 5. Betrokkene kan zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan Topvorm Twente.

Contact en afhandeling klachten

 1. Topvorm Twente biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via info@topvormtwente.nl

Wijzigingen in het Privacybeleid

Topvorm Twente behoudt zich het recht voor dit privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen zullen worden bekend gemaakt op www.topvormtwente.nl.
Topvorm Twente adviseert de Betrokkene regelmatig de privacy beleid te bekijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Maak een afspraak / Make an appointment