Direct contact 053-7676020

Algemene voorwaarden

Aanmelden
U kunt zich op twee manieren aanmelden:
1) op doorverwijzing van een (huis)arts of specialist.
2) op eigen initiatief, dus zonder tussenkomst van een (huis)arts. Na een eerste ´screening’ kunnen wij snel duidelijkheid geven of voor de zorgvraag direct therapie nodig is, of dat het beter is om toch eerst de eigen huisarts te consulteren.

Neemt u naar de eerste afspraak een geldig ID bewijs mee.

Vergoeding
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u de fysiotherapie behandelingen niet, gedeeltelijk of volledig vergoed. Wanneer fysiotherapie niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar worden de kosten bij u persoonlijk in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor aan het einde van de maand een factuur per mail. Het bedrag kunt u dan overmaken naar het rekeningnummer op de factuur. We verzoeken u de factuur binnen 30 dagen over te maken (zie ook betalingsvoorwaarden).
Overschrijding van het aantal te vergoeden behandelingen komt voor eigen rekening. De cliënt is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van zijn/haar vergoeding voor fysiotherapie.

Heeft u een AON verzekering dan moet u eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief. Klachten die al aanwezig zijn voordat u de AON polis heeft afgesloten, zullen niet door de AON verzekering vergoed worden.

Kijk voor onze actuele tarieven op: tarieven

Afspraak annuleren
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Zo niet dan wordt deze aan u doorberekend, voor een bedrag van 70% van het geldende consulttarief. Een niet nagekomen afspraak kan niet in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Dit is een wettelijke maatregel, waarin ook bepaald is dat zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.

Annuleren kan zowel via telefoon als via de mail.

Overname vanuit andere praktijk
Kom je voor voortzetting van je huidige traject naar ons en is dit traject elders al gestart? Dan hebben wij aanvullende gegevens van u nodig. Deze gegevens kunt u opvragen bij uw vorige fysiotherapeut. Om het traject te starten hebben wij deze gegevens idealiter direct bij aanvang nodig. Vraag onderstaande gegevens dus tijdig op.

  • De diagnosecode die de vorige fysiotherapeut gebruikt heeft.
  • Het aantal zittingen die al gedeclareerd zijn.
  • De indicatiedatum.
  • Een kopie van de verwijzing.

Klachtenregeling
In onze praktijk doen wij er alles aan om onze klanten / patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling? Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut.

Heeft u een klacht die betrekking heeft op onze bedrijfstak fysiotherapie, dan kunt u daarvoor terecht op de klachtenregelingpagina van het keurmerk.

Een van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

Heeft u een klacht die betrekking heeft op onze bedrijfstak podologie, dan kunt u daarvoor terecht op de klachtenregelingpagina van stichting LOOP.

Heeft u een klacht die betrekking heeft op onze bedrijfstak haptonomie, dan kunt u daarvoor terecht op de klachtenregelingpagina van de NFG.

Betalingsvoorwaarden
Wij verzoeken u facturen binnen 30 dagen over te maken. Gebeurt dat niet, dan krijgt u van ons een eerste herinnering waarin u de kans hebt binnen 7 dagen alsnog te betalen. Blijft de rekening onbetaald dan volgt een tweede herinnering met een termijn van 5 dagen, waarin ook aangegeven wordt dat er bij de derde herinnering incassokosten berekend zullen worden. Blijft de rekening onbetaald dan dragen wij de rekening over aan het incassobureau. 

Afwezigheid fysiotherapeut
Bij afwezigheid of ziekte van uw fysiotherapeut wordt in overleg met u naar een alternatief gezocht. Mogelijk dat een collega fysiotherapeut tijd heeft om de afspraak over te nemen. Dit zal eerst in overleg met de patiënt gedaan worden. Helaas is het niet altijd mogelijk om iedereen voor de eerste afspraken van de dag op tijd te bereiken.

Huisregels Praktijk
In onze praktijk komt u altijd andere cliënten tegen en daarom hebben wij een aantal huisregels geformuleerd om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Zodat zowel u, de cliënt, de bezoekers en de medewerkers een veilige en prettige omgeving ervaren. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

·   Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.

·   Omdat de praktijk ook cliënten behandelt die minder goed ter been zijn, is het vanzelfsprekend dat deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

·   Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat u geen waardevolle spullen achterlaat.

·   De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand.

·   Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat u niemand in de weg staat?

·   Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u deze bij het verlaten van de wachtruimte weer terugleggen. 

·   In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

·   Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

·   In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.

Bejegening
Voor de omgang met en het behandelen van cliënten gelden binnen de praktijk een aantal richtlijnen. Deze zijn op de praktijk beschikbaar.

·   De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden.

·   Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

·   Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

·   Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden.

·   De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij een behandeling in de oefenzaal zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig kunnen zijn.

·   Indien derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

·   De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

·   Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.

·   Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

·   Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Privacybeleid
In het privacybeleid wordt beschreven hoe TopvormTwente de persoonsgegevens verwerkt. TopvormTwente zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal TopvormTwente zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons volledige privacybeleid.

Maak een afspraak / Make an appointment