Huisregels COVID-19 periode

For English see below

Algemene hygiëneregels

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes (gooi deze ook gelijk weg)
 • Geen handen schudden

Aanvullende hygiëneregels praktijk

 • Bij binnenkomst wachtkamer handen desinfecteren
 • Zit je tussen door aan je gezicht dan nogmaals desinfecteren
 • Neem je eigen handdoek of laken mee
 • Uw therapeut reinigt de behandelkamer na elke patiënt
 • Fysiek contact wordt tot een minimum gehouden; de 1,5 meter regel wordt nagestreefd
 • Mocht er sprake zijn van lichamelijk onderzoek of fysieke behandelingen dan wordt de verbale communicatie beperkt

Zeg je afspraak af bij*

 • Ziekte
 • Ziekte van een huisgenoot of samenwonend partner
 • Verkoudheidsklachten
 • Loopneus
 • Keelpijn
 • Lichte hoest of niezen
 • Verhoging
 • Ook bij twijfel zegt u bij voorkeur de afspraak af

*In geval van deze situaties worden er geen kosten bij afzegging in rekening gebracht

Planning

 • Maak zoveel mogelijk afspraken via mail, telefoon of WhatsApp
 • Er is beperkte plaats in de wachtkamers, hier wordt ook de planning binnen Topvorm op aangepast. Probeer hierom zo kort mogelijk voor de afspraak te komen (<5 min)
 • Kom alleen. Alleen bij forse fysieke beperkingen of <18 jaar wordt er een uitzondering gemaakt in overleg met de therapeut
 • Voor de chauffeur is het niet mogelijk om in de wachtkamer te wachten
 • Voor de oefenpatiënten: kom reeds in sportkleding. Wisseling van schoenen kan ter plaatse
 • In de huidige situatie zijn de trainingsmogelijkheden beperkt. Helaas is het (tijdelijk) niet meer mogelijk zelfstandig te komen trainen. De fitnesspassen zijn hierdoor ook niet meer bruikbaar.
 • Indien wenselijk kan een vervolgafspraak op afstand gepland worden. Uw therapeut kan hier verder uitleg over geven.

House rules during Covid-19 period

General hygiene rules

 • Wash your hands with soap and water
 • Cough and sneeze into your elbow
 • Use paper tissues to blow your nose and discard them after use
 • Do not shake hands

Additional hygiene rules in our practice

 • Disinfect your hands when entering the waiting room
 • If you have touched your face after disinfection, disinfect your hands again
 • Bring your own towel or sheet
 • Your physiotherapist cleans the treatment room after each patient
 • Physical contact is kept to a minimum; the 1.5 meter rule will be maintained
 • In case of physical examination or physical treatments, verbal communication will be limited

Cancel your appointment in case of*

 • Illness
 • Illness of a roommate or cohabiting partner/child
 • Common cold complaints
 • Your nose sniffels
 • Light cough or sneezing
 • Increased temperature (>37,5)
 • Even if you are unsure, you should preferably cancel the appointment.

* In these situations, no cancellation costs will be charged

Regarding appointments

 • If possible, use email, telephone or WhatsApp to schedule an appointment
 • There is limited space in the waiting rooms, the planning within Topvorm is also adapted to this. Try to come as short as possible for the appointment (<5 min)
 • It is not possible for the driver to wait in the waiting room
 • For the patients who have to exercise: come already in sportswear. Change of shoes can be done on the spot
 • In the current situation, the training options are limited. Unfortunately it is (temporarily) no longer possible to train independently. The fitness cards are therefore no longer usable.
 • If desired, follow-up treatments can be continued as e-consultations. Your physiotherapist can give you further explanation.